โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Posted by:

โครงการอบรมผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 10 เมษายน  2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
0

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ได้จัดอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มกิจกรรมด้านอาชีพ การสร้างรายได้ลดรายจ่าย

Posted by:

(สานตะกร้าพลาสติก)  ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 และ 
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ครั้งที่2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ 
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ได้เข้าร่วมทำบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
โดยเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุกเป็นแม่ข่ายให้การสนับสนุน งบประมาณ 
โดยมี วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนทั่วไปในเขตตำบลป่าไร่          
2.เพื่อเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนภายในชุมชน 
3.เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนในชุมชน
4.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างจิตนการ
กลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้ 
กลุ่มสตรีตำบลป่าไร่/ เยาวชน/ผู้แทนองค์กรชุมชน/ กลุ่มอาชีพ ต่างๆ/ ประชาชนผู้สนใจในตำบลป่าไร่
0

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดตำบลป่าไร่

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ร่วมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ “ดอนตาลเกมส์” ครั้งที่1

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ร่วมแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ “ดอนตาลเกมส์” ครั้งที่1 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอนตาล เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
0

กิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำฯ

Posted by:

เมื่อวันที่ 25 สค.66
ภาคีเครือข่าย อุทยานภูสระดอกบัวเชิญร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำฯ
0

กิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของเด็ก จากรพ.สต.ในตำบลป่าไร่

Posted by:

กิจกรรมเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพของเด็ก จากรพ.สต.ในตำบลป่าไร่

1.คือตรวจสุขภาพเด็กใน ศพด.ของอบต.ป่าไร่
2.เกี่ยวกับทัตกรรมของเด็กศูนพัฒนาเด็ก อบต. ป่าไร่

 

0
Page 1 of 7 12345...»