โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน หลังสูตร “สำรวจข้อมูลภาคสนามและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรพย์สิน LTAX3000

Posted by:

0

Add a Comment


Captcha loading...