แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

Add a Comment


Captcha loading...