แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

Add a Comment


Captcha loading...