แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

Add a Comment


Captcha loading...