ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดิน(เส้นทางนานายสำรวย) บ้านโนนสวาท หมู่ที่ ๑๑

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคันดิน(เส้นทางนานายผ่าง) บ้านนาป่ง หมู่ที่ ๕

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการดำเนินการโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

Posted by:

0

โครงการวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

Posted by:

0

โครงการอบรมผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป (ถักกระเป๋าจากไหมพรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Posted by:

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 อบต.ป่าไร่ได้จัดโครงการอบรมผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการและประชาชนทั่วไป (ถักกระเป๋าจากไหมพรม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม อบต.ป่าไร่

 

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(เส้นทางนานายบุญพิษ) บ้านนาสมบูรณ์ หมุ่ที่ ๑๐ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

Posted by:

0

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(เส้นบ้านนายนพดล)บ.โนนสวาท ม.11

Posted by:

0

ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(เส้นบ้านนายนพดล)บ.โนนสวาท ม.11

Posted by:

ราคากลางราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู(เส้นบ้านนายนพดล)บ.โนนสวาท ม.11

0
Page 1 of 4 1234