แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0