ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่ อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายปัญญา สาขะสิงห์บ้านเลขที่ ๔ ม.๖ ต.ป่าไร่ อ.ดอน ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่ อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายปัญญา สาขะสิงห์บ้านเลขที่ ๔ ม.๖ ต.ป่าไร่ อ.ดอน ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่ อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายกอง เนตรวงค์บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๕ ต.ป่าไร่ อ.ดอน ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่
อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายกอง เนตรวงค์บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๕ ต.ป่าไร่ อ.ดอน
ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่ อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายกอง เนตรวงค์บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๕ ต.ป่าไร่ อ.ดอน ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่
อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนายกอง เนตรวงค์บ้านเลขที่ ๙๑ ม.๕ ต.ป่าไร่ อ.ดอน
ตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่ อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนางสาววิเชียร ญาติน้อย บ้านเลขที่ ๕๘ ม.๓ ต.ป่าไร่ อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซือ้วัสดุอุปกรณต์ ามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านที่
อยู่อาศัยแบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร บ้านนางสาววิเชียร ญาติน้อย บ้านเลขที่ ๕๘ ม.๓ ต.ป่าไร่ อ.
ดอนตาล จ.มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม(ป่าสาธารณะหนองหัวลิง) บ้าน ป่าชาด หมู่ท๑ี่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรั้วลวดหนาม(ป่าสาธารณะหนองหัวลิง) บ้าน ป่าชาด หมู่ท๑ี่ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0