ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนางอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้านนายสุนี) บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๙

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางบ้านนางอรัญญา) บ้านนามน หมู่ที่๔

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางบ้านนางเทียม) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(เส้นทางข้างบ้านนายนิสัย จรุสินธ์) บ้านหนองเม็ก หมู่ที่๓

Posted by:

0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ บ้านนายคำพร พวงทอง บ้านเลขที่ ๒๒๐ ม.๑๐

Posted by:

0

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับกำรจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง(บดอัดแน่น)(เส้นทางหลังป่าช้า)บ้านนาสมบูรณ์ หมู่ที่๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (หน้าบ้านนำงอร) บ้านโนนสวาท หมู่ที่๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0

แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Posted by:

แต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง สำหรับกำรจ้ำงโครงกำรก่อสร้างรำงระบายน้ำรูปตัวยู (เส้นบ้ำนนำยสุนี) บ้านโป่งขำม หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายโครงกำร ๑ ป้ำย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
Page 1 of 2 12