เด็กอนุบาล!! เข้าวัด ร่วมสืบสานพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา

Posted by:

เด็กอนุบาล!! เข้าวัด ร่วมสืบสานพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าไร่ ได้พาเด็กนักเรียนไปทำบุญที่วัด เนื่องในวันมาฆบูชาในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ใกล้จะมาถึง กิจกรรมวันมาฆบูชาที่จัดขึ้นยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กเกิดความสนใจในพุทธศาสนา ตลอดจนพุทธประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

0

จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก

Posted by:

จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ได้จัดโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลป่าไร่ โดยมีโครงการดังนี้
1.โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย
2.โครงการซ้อมแผนป้องกันภัยและอพยพหนีไฟ
3.โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ

0

คำสั่งร่างขอบเขตปรับปรุงต่อเติมหอประชุมสภา อบต.ป่าไร่และห้องประชุมประธานสภา อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ ๒

Posted by:

0

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหอประชุมสภา อบต.ป่าไร่และห้องประชุมประธานสภา อบต.ป่าไร่ หมู่ที่ ๒

Posted by:

0