ส่วนโยธา

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตาม โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของ อบต. งานบำรุงรักษา ซ่อมแซม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วงงานอื่นที่เกี่ยงข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๑. งานก่อสร้าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานก่อสร้างและบูรณะถนน

งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ

งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ

๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์

งานวิศวกรรม

งานประเมินราคา

งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์

งานออกแบบ

๓. งานประสานและสาธารณูปโภค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา

งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร

งานระบายน้ำ

งานจัดตกแต่งสถานที่

๔. งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานสำรวจและแผนที่

งานวางผังพัฒนาเมือง