ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๓ งาน คือ

๑. งานบริหารการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารการศึกษา

งานวางแผนและสถิติ

งานการเงินและบัญชี

๒. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานกิจการศาสนา

งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม

งานกิจการเด็กและเยาวชน

งานกีฬาและนันทนาการ

๓. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

งานจัดการศึกษา

งานพลศึกษา

งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลโรงเรียน

งานบริการและบำรุงสถานศึกษา

งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก