กองคลัง

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินงบประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน อบต. รวบรวมสถิติ เงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณ การหักภาษี และนำส่ง รายการเงินคงเหลือประจำ การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต. การยืมเงินทดรอง ราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ งาน คือ

๑. งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานรับเงิน

  • เบิกจ่ายเงิน

  • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน

  • งานเก็บรักษาเงิน

๒. งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานการบัญชี

  • งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย

  • งานงบการเงินและงบทดลอง

  • งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า

  • งานพัฒนารายได้

  • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ

  • งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี

  • งานพัสดุ

  • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ