สำนักงานปลัด

มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต. และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๕ งาน คือ

๑. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสารบรรณ

  • งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร

  • งานบริหารงานบุคคล

  • งานเลือกตั้ง

  • งานตรวจสอบภายใน

  • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม

  • งานการประชุม

  • งานอำนวยการและประสานราชการ

  • งานติดตามผลการปฏิบัติ

  • งานตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

  • งานเลือกตั้ง

  • งานข้อมูลการเลือกตั้ง

  • งานชุมชนสัมพันธ์

  • งานรักษาความสงบเรียบร้อย

  • งานสนับสนุนและบริการ

  • งานอำนวยการ

  • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  • งานช่วยเหลือฟื้นฟู

  • งานกู้ภัย

๒. งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานนโยบายและแผนพัฒนา

  • งานวิชาการ

  • งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

  • งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์

  • งานงบประมาณ

  • งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานกฎหมายและนิติกรรม

  • งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง

  • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์

  • งานระเบียบการคลัง

  • งานข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

  • งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสวัสดิการสังคม

  • งานพัฒนาชุมชน

  • งานจัดระเบียบชุมชน

  • งานสังคมสงเคราะห์

  • งานพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี

๓. งานการเกษตร

๔. งานส่งเสริมการเกษตร

๕. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้