บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่  1
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่  2
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 3/2559  ครั้งที่  3