cropped-Logo-1.png

ประวัติความเป็นมา และตราสัญลักษณ์  องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ( อบต.ป่าไร่ ) อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘นายเซี่ยง อุณวงศ์ นายจันที บุตรนาม นายแก้ว และนายพับ ไม่ทราบนามสกุล ได้รวมกลุ่มกันตั้งบ้านเรือน เรียกกันว่า บ้านป่าไร่ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนมีต้นกอไร่ ซึ่งเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับไผ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก บ้านป่าไร่เดิมขึ้นต่อตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดนครพนม

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ทางราชการขยายการปกครอง จึงได้แยกการปกครองออกเป็นตำบลป่าไร่ มีทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน สังกัดอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร สภาพภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีภูเขาล้อมรอบ ไม้ที่มีมากที่สุดคือ กอไผ่ ชาวบ้านเรียกว่า ป่าไร่ จึงได้เรียกชื่อต่อกันมาว่าบ้านป่าไร่ โดยมีนายเซี่ยง อุณวงศ์ นายจันที บุตรนาม นายแก้ว และนายพับ ไม่ทราบนามสกุล เป็นผู้จัดตั้งครั้งแรก (คาดว่ามีการรวมกลุ่มตั้งครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๔๘ )

เหตุการณ์ในอดีตที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนในตำบล คือเคยอยู่ภายใต้แนวความคิดการปกครองระบบคอมมิวนิสต์ และการควบคุมของผู้ก่อการร้ายปัจจุบันได้เปลี่ยนแนวคิดเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและพัฒนาหมู่บ้านตามลำดับ